top of page

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - TŘI SMRČKY


Provozovatel: Roman Václavík

Adresa: Sadová 2647/18

702 00 Ostrava


Email: info@trismrcky.cz

Tel.: +420 608 888 779

 

(dále jen provozovatel)

 

Popis: Jedná se o užívání rekreační chaty “Tři smrčky” v obci Ostravice,

Ev. číslo: 765, 739 14 Ostravice

 

(dále jen "tři smrčky").

 

Vznik smluvního vztahu - objednávka


Na základě souhlasu se Všeobecnými podmínkami chaty při rezervaci ubytování provozovatel poskytne
ubytovanému (hostovi) přechodně ubytování (právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i
další ubytovací prostory u chaty) na sjednanou dobu a za předem stanovenou cenu.

Ubytovaný (host) si objednává pobyt písemnou formou (e-mailem), nebo vyplněním a odesláním
elektronického rezervačního formuláře na webových stránkách www.trismrcky.cz telefonicky nebo
osobně.

 

Podstatné náležitosti pro řádnou rezervaci jsou: jméno a příjmení ubytovaného (hosta), kontakt: email,

telefon; v případě právnických osob či fyzických osob podnikajících obchodní firma, IČ, DIČ a kontakt (e-
mail, telefon).

Rezervace (objednávka) se stává závaznou okamžikem jejího elektronického potvrzení provozovatelem
na emailovou adresu ubytovaného (hosta) a vzniká mezi provozovatelem a ubytovaným (hostem)
smluvní vztah.

Jak to u nás funguje

 

Maximální kapacita chaloupky jsou 4 osob. Kapacita chaty nesmí být bez vědomí provozovatele
překročena. Hosté nejsou oprávněni vodit do chaty osoby neubytované.

Příjezd: od 15 hod. do 19 hod.


Odjezd: do 10 hod.


Příjezd a odjezd lze měnit, pouze po předchozí dohodě s provozovatelem (zástupcem).

Vzhledem k tomu, že chata nedisponuje stálou recepcí je potřeba, abyste nám sdělili svůj předpokládaný
čas příjezdu a odjezd


Kontakt:+420 608 888 779  Roman Václavík


Vratná kauce:

ubytovaný host je povinen provozovateli zaplatit před nástupem do chaty částku ve výši 3.000,- Kč v hotovosti,

oproti předání klíčů od objektu. Tato kauce bude v případě bezeškodného pobytu v hotovosti vrácena ubytovanému

při převzetí chaty zpět provozovateli (zástupci).

 

Ztráta klíčů je za poplatek 1 000,- Kč.


Veškeré služby (nezahrnuté v ceně ubytování), které si host u provozovatele objedná je host povinen
zaplatit hotově při předání nemovitosti nebo při předání samotné služby.

Při pobytu ubytovaný host přebírá chatu včetně příslušenství bez závad. Případné závady je povinen
neprodleně nahlásit provozovateli nebo jeho zástupci. Při nástupu na pobyt předloží hosté doklady
totožnosti.

Psi: v chatě je možné ubytovat i pejsky po předchozí domluvě. Poplatek za psa je 150 Kč/den.

Ostatní zvířata, jsou zakázána.

Místní poplatek: v ceně ubytování není zahrnut místní poplatek. Výše místního poplatku je 20 Kč/osoba/noc.

Místní poplatek ubytovaný (host) zaplatí při předání chaty hotově provozovateli (zástupci)

Storno podmínky

 

storno pobytu 59 - 30 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 50% z ceny ubytování

 

storno pobytu 29 - 14 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 70% z ceny ubytování

 

storno pobytu 13 - 0 dní před začátkem pobytu účtujeme poplatek ve výši 100% z ceny ubytování

 

V případě výjimečných situací může provozovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela
či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně provozovateli.

 

Ze závažných důvodů může provozovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na
zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje provozovatel.

Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších
služeb objednaných objednatelem (hostem), a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.

 

V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele (hosta) bez zavinění provozovatele,
není provozovatel povinen vrátit objednateli (hostovi) zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel
(host) bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze
strany objednatele (hosta) představuje nárok provozovatele na náhradu škody dle § 2330 odst. 2
občanského zákoníku.

 

Rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem
(hostem) objednané ubytování a další služby nabízené provozovatelem v rozsahu jím provedené
závazné rezervace a objednávky.

 

DODRŽUJTE


Hosté jsou povinni udržovat a zanechat chatu, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího
prostředí prosíme u vchodu do chaty o přezouvání.

 

Do toalety nevhazujte hygienické potřeby. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené místo (odpadkový koš),

nebo jinak znečišťovat prostory chaty. Kontejner na odpad je umístěn mimo objekt chaty a je nutné odvést odpad

osobním vozidlem ke kontejneru.

Není dovoleno přemisťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a
jiných instalací. Nábytek z chaty též není možné přesouvat na terasu.

Před odjezdem - předání chaty:


V předem dohodnutý čas host osobně předá provozovateli (zástupci) klíče od chaty a provozovatel (zástupce) provede zběžnou kontrolu.

 

Před odjezdem je host povinen vypnout všechna zařízení chaty, vyklidit lednici a umýt nádobí (vyklidit/zapnout myčku).

 

Nadprůměrné znečištění není v ceně standardního úklidu např. bláto na podlaze, špinavá lednice,
neumyté nádobí (nezapnutá/nevyklizená myčka), špinavé zdi, nepořádek a odpadky kolem chaty apod.
V případě neuvedení do pořádku, bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč a uhrazeno v
hotovosti před odjezdem provozovateli (zástupci)
.

 

Rozbité vybavení – účtujeme pouze pořizovací ceny. V případě poškození pokojů nebo jiných prostor
chaty nebo při ztrátě klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Bezpečnost


Provozovatel seznámí nájemce s venkovním grilem a krbem.

Při odchodu z chaty je host odpovědný za zkontrolování elektrických spotřebičů (vypnutí elektrické
trouby, varné desky), vypnutí světel, zavření všech oken. Uzamčení chaty.
Host dbá zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm a dbá všech bezpečnostních pokynů a obecných
nařízení. Otevřený oheň je možný pouze ve venkovním ohništi, který je k tomuto určen. Při odchodu
ohniště vždy uhaste.

 

Při používání venkovního grilu postupujte vždy dle přiloženého návodu, který najdete uvnitř chaloupky.
Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s plynovou bombou.

 

Na interiérovém schodišti je třeba dávat pozor, schodnice kloužou, hrozí nebezpečí poranění, stejně tak
dbejte zvýšené opatrnosti na terase a zahradě.

 

Povinností hosta je oznámit neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu pobytu.

V chatě je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouřit uvnitř chaty, užívat drogy či jiné
psychotropní látky.

 

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situace vyžadující zásah policie
nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící

nebezpečí.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením
sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy.

 

V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za
škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě provozovatel neodpovídá.

 

Host musí mít k dispozici v době pobytu nabitý telefon pro případ potřeby.

 

Nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi
způsobené škody odpovídají vždy zákonní zástupci nebo osoba, která dítě doprovází.

Zpracování osobních údajů


Chata Tři smrčky zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty chtě Tři
smrčky v rámci registrace při rezervaci v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se
zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek www.trismrcky.cz

 

Mezi osobní údaje patří údaje poskytnuté při telefonické a e-mailové rezervaci a při nákupu dárkových
poukazů, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a
telefonní číslo.

Zákazník (host) rezervací na stránkách trismrcky.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých
osobních údajů v databázi www.trismrcky.cz a ty dále nejsou poskytovány žádným dalším stranám.

 

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit rezervaci.

 

Registrovaný subjekt (host) může kdykoliv zažádat o vymazání veškerých osobních údajů z databáze.

 

Registrovaný subjekt (host) má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním
osobních údajů také prostřednictvím e-mailové adresy doplnit!!!

 

Po odvolání souhlasu dojde k vymazání veškerých osobních údajů z databáze.

bottom of page